تخفیف مجازات مجری معروف

با توجه به گذشت شاکی و درخواست مجری معروف از دادگاه، مجازات این فرد به ۳۰ ضربه شلاق تخفیف پیدا کرد.افتخاری رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفت‌وگو با فارس درباره خبر کاهش میزان مجازات مجری معروف گفت: این خبر صحت دارد.وی گفت: از آنجا که شاکی نسبت به مجازات فرد محکوم اعلام گذشت کرده بود درخواست تخفیف مجازات به شعبه مورد نظر ارجاع داده شد و شعبه نیز با تخفیف مجازات موافقت کرد.رئیس دادگاه‌های کیفری استان تهران تصریح کرد: با توجه به این موضوع حکم 80 ضربه شلاق این فرد به 30 ضربه تقلیل پیدا کرده است.همچنین یک منبع آگاه در دستگاه قضایی نیز عنوان کرده که پرونده این فرد برای اجرای حکم به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ارشاد ارسال شده است.

درباره maryam