محكوميت 30 ميليونی برای مراقبت نکردن از فرزند

كودك چهار ساله كه نشيمنگاهش توسط نامادري اش داغ و مورد آزار قرار گرفته بود، پس از تماس پزشك با بهزيستي و گزارش وضعيت كودك در حال مرگ، به بيمارستان و از آنجا به مركز نگهداري سازمان بهزيستي زنجان منتقل شد. پدر اين دختر چهار ساله به عنوان قيم و به اين دليل كه هيچ گونه برخورد حمايتي از كودك خود نداشته، به پرداخت 30 ميليون تومان ديه محكوم شده است.    به گزارش اعتماد، سلمان حسيني، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان زنجان به تشريح جزييات اين كودك آزاري پرداخت.    وي با اشاره به اينكه 18 ارديبهشت سال جاري به خط 123 اورژانس اجتماعي يك مورد كودك آزاري در شهر سلطانيه زنجان گزارش شد، گفت: همكاران اورژانس بلافاصله پس از اطلاع از اين موضوع به محل اعزام شدند.   وي ادامه داد: با وجود همكاري نامادري، كودك آزاري براي ماموران اورژانس محرز شد، اما به اين علت كه همان روز اجازه تحويل بچه را نداشتند، مجاز به مداخله نبودند.    حسيني با بيان اينكه روز بعد از گزارش، ماموران اورژانس به حكم قضايي و نيز نيروي انتظامي به محل مراجعه و علاوه بر دختر چهار ساله برادر وي را نيز تحويل گرفتند.    معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان زنجان افزود: نوزاد پسر سه ماهه برخلاف خواهرش مورد كودك آزاري واقع نشده بود، اما هم اكنون در مركز نگهداري سازمان بهزيستي استان زنجان به سر مي برد.    وي با اشاره به اينكه كودك آزاري درباره دخترك چهار ساله رخ داده بود، با هماهنگي هاي صورت گرفته با پزشكي قانوني آنها به محل اعزام و موضوع را گزارش كردند، اظهار كرد: با توجه به وضعيت كودك، وي به بيمارستان منتقل شد.    حسيني ضمن اشاره به اينكه دخترك چهار ساله از ناحيه لگن توسط نامادري داغ شده و جاي تاول، سوختگي، كبودي و خراشيدگي در بدن وي مشاهده شده است، ادامه داد: كودك در تاريخ سوم خردادماه سال جاري از بيمارستان ترخيص و هم اكنون در مركز نگهداري سازمان بهزيستي به سر مي برد.    وي با تاكيد بر اينكه سازمان بهزيستي كودك را بر اساس حكم قضايي تحويل گرفته است، اظهار كرد: كودك تنها با حكم قضايي تحويل خانواده مي شود و سازمان بهزيستي نمي تواند بدون ارائه اين حكم، كودك را به خانواده تحويل دهد.    حسيني با بيان اينكه به ميزان 30 ميليون تومان براي كودك ديه تعيين شده است، گفت: اين ميزان حتما بايد به حساب كودك واريز شود و تا زماني كه حكم قضايي ارائه نشود اجازه ترخيص كودك از مركز بهزيستي وجود ندارد.    مينو ميناسپهر، مشاور حقوقي سازمان بهزيستي استان زنجان نيز در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پدر كودك به پرداخت 30 ميليون تومان ديه محكوم شده است، اظهار كرد: پدر كودك مكلف به پرداخت ديه تعيين شده است و در صورت پرداخت نكردن آن به زندان مي رود.    وي درباره احتمال تحويل كودك به خانواده بيان كرد: هيچ تضميني وجود ندارد كه كودك مجددا توسط خانواده مورد آزار قرار نگيرد، بنابراين نمي توانيم كودك را به خانواده تحويل دهيم و پس از پرداخت ديه نيز تنها با صلاحديد مقامات قضايي امكان اين واگذاري وجود دارد.    به گفته سپهر، اين خانواده داراي دو كودك هستند كه فرزند اول دختربچه يي چهار ساله و فرزند دوم نوزاد پسر سه ماهه يي است كه فرزند همين نامادري است.    وي ادامه داد: ماموران اورژانس اجتماعي پس از اعزام به محل، نوزاد پسر را نيز با خود مي برند چرا كه در بدن او نيز آثار مختصر و جزيي از كودك آزاري مشاهده شده است.

درباره maryam