يوفا فنرباغچه و بشيکتاش را محروم کرد

کميته انضباطي اتحاديه فوتبال اروپا يوفا در حکم تجديد نظر خود تيم هاي فنرباغچه و بشيکتاش ترکيه را به دو و يک سال محروميت از شرکت در رقابتهاي فوتبال اين قاره محکوم کرد. يوفا پيش از اين در حکمي به جرم تباني در فوتبال ترکيه ، تيم فنرباغچه را به 1 + 2 سال محروميت از شرکت در ليگ قهرماني فوتبال اروپا و تيم بشيکتاش را يکسال محروم کرده بود.به گزارش ايرنا، مجازات دو سال به اضافه يک به اين مفهوم است که تيم فنرباغچه دوسال از شرکت در مسابفات ليگ قهرماني اروپا منع خواهد شد و در صورتي که ظرف پنج سال تخلف ديگري از اين تيم سر بزند، يک سال مجازات ديگر نيز اجرايي خواهد شد.تيم هاي بشيکتاش و فنرباغچه به اين تصميم واکنش نشان دادند و يوفا را به بي عدالتي و برخورد دوگانه متهم کرده و اعلام کرده اند، خواستار تجديد نظر در اين حکم شده و در صورت تاييد به داوري بين المللي مراجعه خواهند کرد.کميته انضباظي اتحاديه فوتبال امروز تشکيل جلسه داد و تيم فنرباغچه را به دو سال و تيم بشيکتاش را يک فصل از شرکت در رقابتهاي اروپايي محروم کرد.تصميم اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) در مورد محروميت تيم هاي فنرباغچه و بشيکتاش ترکيه از شرکت در رقابتهاي فوتبال اين قاره 90 ميليون يورو به فوتبال اين کشور ضرر وارد مي کند.اين تصميم باعث کاهش ارزش سهام دو باشگاه فنرباغچه و بشيکتاش در بورس ترکيه شده است.فوتبال ترکيه سال 2011 نيز با پرونده بزرگ فساد رو به رو شد.عزيزييلديريم رييس باشگاه فنرباغچه سال گذشته در همين ارتباط بازداشت و محاکمه شد.همزمان با اين تصميم، دادگاهي در ترکيه نيز طي حکمي ييلدريم و دو تن ديگر از مديران عاليرتبه فنرباغچه را نيز محکوم کرد.کارشناسان فوتبال در ترکيه مي گويند، حکم يوفا، علاوه بر اين که ضربه اي جدي به اعتبار فوتبال اين کشور، از نظر مالي نيز ضربه جدي به اقتصاد فوتبال ترکيه مي کند.

درباره maryam