پرداخت فوق‌العاده “تنزل پست” به کارمندان

روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:بر اساس دستورالعمل چندي پيش يکي از دستگاههاي مهم اجرايي به وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، کارمندان و مديران در شرايطي مشمول دريافت مبلغي با عنوان “فوق العاده تنزل پست” مي شوند.همچنين اين دستورالعمل تاکيد کرده است که چنانچه فردي با پست کارشناسي و به درخواست خود به دستگاه اجرايي ديگر مامور شود و در دستگاه مقصد در پست مديريتي خدمت کند، پس از بازگشت به دستگاه مبدا، پرداخت فوق العاده تنزل مقام به وي قطعي نيست.

درباره maryam